Albert Einstein กล่าวถึงการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่ 20 นั่นก็คือ "ดอกเบี้ยทบต้น" ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความมั่งคั่งให้แก่เงินออม อย่างไรก็ตาม นอกจาก "จำนวนเงินต้น" กับ "อัตราดอกเบี้ย" แล้ว "ระยะเวลา" ก็เป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน เพราะยิ่งมีระยะเวลานาน ยิ่งส่งผลให้เงินออมเพิ่มพูนขึ้นในอัตราทวีคูณ ถึงเวลาทดสอบด้วยตัวคุณเองแล้ว
 
โปรแกรมคำนวณออมก่อนรวยกว่า สมชาย สมศรี
   
เริ่มออมเงินเมื่อมีอายุครบ ปี ปี
หยุดออมเงินเมื่อมีอายุครบ (สูงสุด 60 ปี) ปี ปี
จำนวนปีที่ออม ปี ปี
จำนวนเงินที่ออมเริ่มต้น บาท/เดือน บาท/เดือน
หรือ คิดเป็น บาท / ปี บาท / ปี
อัตราดอกเบี้ย % ต่อปี % ต่อปี
ต้องการคำนวณดอกเบี้ยแบบ    
 
ตอนอายุ 60 ปี จะมีเงินออมทั้งสิ้น บาท บาท
ส่วนที่เป็นเงินต้น บาท บาท
ส่วนที่เป็นดอกผลจากการออม บาท บาท
หมายเหตุุ : การคำนวณข้างต้นนี้ มีสมมติฐานว่าคุณจะต้องไม่ถอนเงินจำนวนดังกล่าวออกมาใช้เลยจนกระทั่งอายุครบ 60 ปี
     
   
ที่มา : หนังสือออมก่อนรวยกว่า